Batavia 2 — Spero 10

Batavia 3 — AVIOS/DBV 5

Batavia 1 — Victoria ’25 1

Batavia 1 — Trainen

Batavia 1 — Trainen