Batavia 1 — Victoria ’25 1

Batavia 1 — Victoria ’25 1

Batavia 2 — AWC 8

Batavia 3 — Unitas ’28 4

Batavia 1 — AVIOS/DBV 1